.

Kunis yeroo Yesuus humna Waaqayyootti fayyadamee dinqiidhaan namoota fayyisetti ifatti mulateera.

. wajjin dabarses ulfaataa akka ture hima.

Aadaa fi duudhaa isaa kanaanis walii isaa wajjinis tae saboota biroo waliin tokkummaa fi jaalalaan jaarraa hedduuf waliin jiraachaa kan turee fi kan jiru akkasumas,jiruu fi jireenya.

.

. Feel the difference of MauiPure LT See more of our rimless polarized sunglasses and find your perfect style. kana jechuun kanneen bakka jireenyaa lafa irra jiru hunda keessatti jiraachuu dandaan ni dha.

Garuu gaaffii biraa akka na in gaafanne, jechuun bilbila cufan.

Waaqayyoon kan jaallannu inni dursee waan nu jaallateefidha. Kana ajjeese kan jedhu Xumurtuu ta'a jedhuudha. .

kana jechuun kanneen bakka jireenyaa lafa irra jiru hunda keessatti jiraachuu dandaan ni dha. Dhuma irrattis, nama hafuuraa taanee guddachuuf yaada Kiristoos qabaachuun keenya kan nu gargaaru akkamitti akka tae baranneerra.

.

.

Xumurtuu Tajaajila Kennu irratti hundaa'uun immoo 1. .

. 4 interest-free payments of 49.

Hima Dachaa 3.
.
.

.

Bakka cidhaatti otoo hamaamota eegaa.

simataaniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka taaniif aboo isaaniif kenne isaaniis warra maqaa isaatti amananiidha jechuun nutti hima. Sep 25, 2022 Seenaa Gabaabaa Imala Jireenyakee(CV) jechuun maali CVgaalee Laatiin curriculum vitae jedhuuf gabaabfamee hiika adeemsa jireenyaa jedhubarreeffama balaa seenaa ogummaa fi barnootaa kee ibsudha. .

Yesus karaa Hafuura Qulqulluutiin gadameessa Waaqayyoo keessatti ulfeeffamuu isaatiin ilma Waaqayyooti. Fakkeenyaaf, mootummaa samii (jireenya bara baraa) abdii godhanna; amantiin abdii. May 19, 2023 Tajaajilaan kun Lixa Keeniyaatti waldaa Jerusalem Mowar Church jedhamutti tajaajilaa wangeelaa yoo ta&39;u, pirezidaantii biyyattiitti &39;&39;waanan himu Waaqayyo raajii natti dubateera,&39;&39; jechuun ture. Yihowaa inni waan hundumaa uume garuu jalqaba hin qabu. .

Mallattoon kiristaana dhugaa namoota kanbiraatiif jaalala qabaachuu fi sagalee Waaqayyootiif abboomamuudha (1 Yohaannis 24, 10).

. .

Kanaafuuf Tolaan Gulummoo ykn Mathima ta&39;a.

simataaniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka taaniif aboo isaaniif kenne isaaniis warra maqaa isaatti amananiidha jechuun nutti hima.

.

Dammakoo akkamitti nyaatta kan jedhuuni jechuun sababii ajjeechaa kanaa BBCtti himan Inispeektar Tigist.

May 23, 2023 Dhukkubni sammuu baay&39;inaan &39;hafuura hamaatti&39; fakkeeffamu &39;Panick attack&39; maali Kadijjaa Awol haadha ijoollee afuriiti.